sahypa_banner

Biz hakda

Biz kim

Şençzhenen Pengyi Computer System Co., Ltd. 1997-nji ýylda döredildi. Bu adam bilen kompýuteriň özara täsir tehnologiýasyny öwrenmäge we ösdürmäge we ulanmaga gönükdirilen tehnologiýa kompaniýasydyr.20 ýyldan gowrak ösüşden soň, Pengyi öz gözleg we önümçilik bölümleri bilen dünýäniň iň gowy on grafiki planşet öndürijisine öwrüldi.Öz zawodymyz patchdan gaplamaga çenli ähli önümçilik prosesine gözegçilik edýär;

habarlar01
hakda (3)

Biz näme edýäris

“Pengyi” kompaniýasy grafiki planşet we şuňa meňzeş esbaplary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Bizde birnäçe tehniki patent bar we ähli önümler CE, FCC we RoHS şahadatnamasyny aldylar.
Şeýle hem, grafiki planşet önümleri we degişli esbaplar üçin özleşdiriş hyzmatlaryny hödürleýäris.Öz marka önümleriňizi döretmäge goldaw bermek üçin önümlerimizde öz marka logotipiňizi çap edip bilersiňiz.
Professional we hünärmen däl ulanyjylar üçin ýokary hilli we elýeterli planşet önümleri bilen üpjün etmegi ýüregimize düwdük we has ýönekeý adamlara has arzan bahadan hünär gurallaryny almaga rugsat bermek dogry zat diýip hasaplaýarys.

Esasy täzelikçiler bilen işleýän kompaniýa hökmünde, bazaryň zerurlyklaryna içgin düşünýändigini we döredilen gününden bäri zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin innowasiýa bil baglamalydygyny görkezdi.
Täze müňýyllygyň öňüsyrasynda Hytaýda adamlar henizem kompýuterler bilen tanyş däldi we hytaý nyşanlaryny kompýuterde nädip girizmelidigini bilmeýärdiler.Täze tehnologiýa bilen tanyşmak isleýän, ýöne ýazmagy öwrenmäge mümkinçiligi bolmadyklar üçin emeli intellektiň (şol wagt nerw ulgamy diýilýärdi) iň täze tehnologiýasyny ulanýardyk we öz-özi ösen enjamlar bilen birleşdirdik.Hytaýda hytaý nyşanlarynyň kompýuterde golýazma girişini dolandyran ilkinji enjam boldy.

hakda (7)

Soň bolsa ünsümizi suratkeşlige gönükdirdik.Diňe hünärmenler üçin enjam hökmünde grafiki planşetiň bahasy gaty gymmat.Bu döredijilik guralyny has arzan we hünärmen dälleriň köpüsi üçin ulanmak aňsat etmek maksady bilen, özümizi gözleglere bagyş etdik we pudaga iki sany uly täzelik getirdik we pudagyň üýtgemegine sebäp bolduk.
Geçmişde sanly ruçkalaryň hemmesi simli bolupdy, sebäbi önümçiligimizde ulanylýan batareýa garşy basyşa duýgur komponentleriň bahasy gaty gymmatdy.Birnäçe ýyllap zähmet çekenimizden soň, ruçkalaryň bahasyny ep-esli azaldýan we tutuş pudagy işjeň basyşa duýgur ruçkalardan passiw basyşa geçmäge iterýän umumy maksatly elektron enjamlaryna esaslanýan batareýa garşy basyşa duýgur komponent döreddik. duýgur ruçka.

hakda (8)

Şol bir wagtyň özünde, induksiýa panelleri öndürilende, öz patentlenen tehnologiýamyz tarapyndan işlenip düzülen paneller, sanly tagtanyň umumy agramyny azaldýan, önümçilik çykdajylaryny azaldýan we induksiýa paneli hökmünde tutuş PCB-ni ulanmagyň adaty usulyny çalyşdy. önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrýar.PCB paneli bilen birmeňzeş, öz panelimizde-de hasabat görkezijisinde has gowy öndürijilik bar.
Beýleki bir pudak, Android enjamlarynyň grafiki planşetleri ulanmagy üçin düýpli goldawdyr.Akylly enjamlar döwründe öýjükli telefonlar ýa-da ykjam enjamlar adaty iş stoly kompýuterleriniň ýa-da noutbuklaryň ýerine adamlar we dünýä bilen aragatnaşyk saklamagyň aýrylmaz usulyna öwrüldi.

Şeýlelik bilen, planşet önümini ykjam enjamlar pudagyna getirip, bu kategoriýa üçin bazary giňeldip, pudaga ýene bir gezek ýolbaşçylyk edýäris.
Diňe hudo artistsnikleriň we dizaýnerleriň däl, eýsem her kimiň döredijiligini beýan etmek mümkinçiliginiň bolmalydygyna we gurallaryň döredijiligi beýan etmegiň bosagasy bolmaly däldigine ynanýarys.Has köp adama peýdaly bolmak üçin öňdebaryjy tehnologiýany önümlere innowasiýa ýollary bilen ornaşdyrmak üçin yzygiderli tagalla edýäris.