sahypa_banner

Habarlar

 • Grafiki planşet näme üçin ulanylýar?

  Ilki bilen netijäni şu ýerde goýaýyn, grafiki planşet kompýuterde kagyz ýaly çyzgy tejribesini döredýän giriş enjamy, sanly şekillendiriş, animasiýa, çyzgy, onlaýn öwretmek we ş.m. ýaly köp sanly amaly bar. tehnologiýa, has köp suratkeş ...
  Koprak oka
 • Grafiki planşet nähili işleýär?

  Galam alyp, kagyz ýüzüne çyzyk çekmek gaty içgin ýaly.Thatöne munuň üçin grafiki planşetiň düýpgöter tapawudy bar, geliň bu hakda birneme gürleşeliň.Ilki bilen, ruçkanyň hereketini ele almak üçin grafiki planşet nädip?Grafanyň içinde ...
  Koprak oka
 • Grafiki planşet näme we onuň işleýşi näme?

  Grafiki planşet (sanlaşdyryjy, sanly grafiki planşet, ruçka planşeti, çyzgy planşeti ýa-da sanly sungat tagtasy diýlip hem atlandyrylýar), ulanyja ýörite ruçka ýaly şekilleri, animasiýalary we grafikalary el bilen çekmäge mümkinçilik berýän kompýuter giriş enjamydyr. stilus, adamyň galam bilen surat çekişine meňzeýär ...
  Koprak oka
 • Mac OS-da grafiki planşet draýwerini nädip gurmaly?

  1. Sürüjini almagyň 2 ýoly bar.Ilki bilen resmi web sahypamyzdan göçürip alyň.Ikinjiden, sürüjini planşetimiziň bortdaky diskinden guruň.Planşedi mak bilen birikdireniňizde, iş stolunda “Galam sürüjisi” atly disk nyşany peýda bolar we sürüjiniň içinde.Bu metiň üsti bilen ...
  Koprak oka
 • Planşedi Android enjamlaryňyza nädip birikdirmeli?

  Android enjamlaryňyzda planşet ulanmak üçin, Android enjamlaryňyzyň OTG funksiýasyny goldaýandygyna göz ýetiriň, ýogsam daşarky giriş enjamlaryny tapyp bilmeýär.1. Android enjamyňyzdaky “sazlamalara” giriň we “OTG” gözläň, planşedi birikdirmezden ozal OTG funksiýasyny açyň ...
  Koprak oka
 • Windows-da grafiki planşet draýwerini nädip gurmaly

  Gurmak prosesi gaty aňsat, ýöne planşetiň işlemegi üçin iň möhüm ädim.1. Planşetiňizi paketdäki USB kabeli bilen birikdiriň 2. Planşet sürüjisini web sahypamyzdan göçürip alyň ýa-da sürüjini bortdaky diskden guruň.Tagtadan gurnamak isleseňiz d ...
  Koprak oka