sahypa_banner

Grafiki planşet nähili işleýär?

Galam alyp, bize kagyz ýüzüne çyzyk çekmek gaty içgin ýaly.Thatöne grafiki planşetiň munuň üçin düýpgöter tapawudy bar, geliň bu hakda birneme gürleşeliň.

Ilki bilen, ruçkanyň hereketini ele almak üçin grafiki planşet nädip?
Grafiki planşetiň içinde induksiýa paneli bar, ýöne kompýuteriňiz hereketiň yzyny däl-de, diňe nol we birini bilýär.Şeýlelik bilen, grafiki planşetiň wezipesi ruçkanyň yzyny nola we kompýuteriň düşünmegi üçin geçirmekdir.Soň bolsa, grafiki planşet ruçkanyňyzyň ýagdaýyny bilmekdir.Planşetdäki duýgur paneli iki gatdan ybarat bolup, her gatlak ruçkadan signal ibermek we almak üçin ulanylýan duýgur çyzyklar bilen ýakyn tertiplidir.Bu iki gatlakdaky duýgur çyzyklaryň ugry togsan dereje kesişýär, duýgur çyzyklaryň rentgen okuna paralel bolan gatlagy, ruçkanyň y okunda hereketini duýmak üçin ulanylýar, tersine, gatlak y okuna parallel ruçkanyň rentgen okundaky hereketini duýmak üçin ulanylýar.Haçan-da ruçka belli bir ýerden geçende, duýgy setirindäki tok birneme üýtgär we planşetdäki çip, ýazan programmamyz boýunça ruçkanyň planşet bilen deňeşdirilişini hasaplap biler, şonuň üçin ilkinji ädimde üstünlik gazandyk. ruçka hereketlerini kompýutere girizmek.

Ikinjiden, ruçka ulanylýan güýji nädip duýmaly?
Käbirleri aýdyp biler, bu nähili kyn bolup biler?Galamyň içine güýç datçigini goýuň.Bu çözgütleriň biri, ýöne bu doly waka däl.Geçmişde ruçka güýç almak we onuň bilen signal alyşmak üçin grafiki planşetde sim bilen işlenip düzüldi, güýç datçigini ýa-da ruçka islän zadyňyzy goýup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, ýerüsti simsiz ruçka tehnologiýasyny ösdürenimizde, ýüzbe-ýüz bolýan iň uly mesele, elektrik kabelsiz signaly nädip ibermeli.Köp dürli usullary synap gördük we ruçkanyň kabeliň ýerine magnit meýdany arkaly signal ibermegine mümkinçilik berýän elektromagnit rezonansdan peýdalanýan bir komponent döredýäris.Signal ibermegiň usulyny kesgitlänimizden soň, galan işler çip we programma berler.Signaly hasaplamak bilen, planşet ruçka näçe güýç sarp edendigiňizi bilip biler.Planşetimizde 8192 derejeli güýç duýgusy bar, güýç üýtgemegine aşa duýgur bolýar we kagyz ýüzüne çyzmak ýaly hakyky tejribe berýär.

Üçünjiden, nädip jogap bermeli?
Duýgurlyk barada aýdylanda, maglumatlaryň geçiriş tizligi iň möhüm faktor.Üns berşiňiz ýaly, syçanjygyňyzyň hasabat derejesi näçe ýokary bolsa, syçanjygyňyz şonça-da täsirli bolar.Syçan bilen birmeňzeş, grafiki planşet ruçkaňyzdan pozisiýa we güýç signalyny alanda, grafiki planşetiň çipiniň içinde hasaplanmalydyr, şonda kompýuteriňiz gaýtadan işlenen maglumatlary alar we kompýuteriň ekranynda görkezer.
Oňa jogap bermek üçin, alýan her signalymyzyň takyk we çalt işlenýändigine göz ýetirmeli, programma inersenerlerimiz sahna çykýarlar, grafiki planşetimizdäki çyzgy duýgusynyň çyzga meňzeýändigini anyklamak üçin gaýtadan işlemek algoritmini optimallaşdyrdylar. kagyzda.
Aboveokardaky bu üç zat, grafiki planşetiň işleýşiniň düşündirişidir, bu köp kompaniýanyň tagallalaryny birleşdirýän önüm, bu tagallalaryň hemmesi adamlar kompýuterde çekmek üçin has gowy tejribe döretmäge bagyşlandy.
Hünärmen suratkeş bolsaňyz ýa-da diňe bir sungat höwesjeň bolsaňyz ýa-da kompýuteriňizde bellik etmek isleseňiz, önümimizi barlamakdan çekinmäň, önümlerimiziň tejribesi bilen sizi haýran galdyryp biljekdigimize ynanýarys.

Surat çekmek tejribesini nädip saklamaly?
Gündelik ulanylanda ruçka nibiniň we planşetiň ýüzüniň köneljekdigi äşgärdir, çyzuw tejribesini dowam etdirmek üçin köne nibini täzesi bilen çalşyp bileris, köne düwmäni çykaryp, täzesini ýapyp bileris. ruçka, onsoň gitmek gowy.
Surfaceerüsti filmi üýtgetmek has aňsat, diňe köne filmiň üstünden täzesini dakyň, owadan we arassa.


Iş wagty: Awgust-15-2022