sahypa_banner

Mac OS-da grafiki planşet draýwerini nädip gurmaly?

1. Sürüjini almagyň 2 ýoly bar.Ilki bilen resmi web sahypamyzdan göçürip alyň.Ikinjiden, sürüjini planşetimiziň bortdaky diskinden guruň.Planşedi mak bilen birikdireniňizde, iş stolunda “Galam sürüjisi” atly disk nyşany peýda bolar we sürüjiniň içinde.Bu usul arkaly kompýuteriňize internet birikmesi gerek däl.
2.Makyňyzda sürüjiňiz bar bolsa, gurnama programmasyny açmak üçin dmg faýlyna sag basyň.Bu programma üpjünçiligi alma tarapyndan tassyklanmandygy sebäpli gurnamadan çykýan bir duralga bolar.Worryöne alada etmegiň zerurlygy ýok, bu biziň resmi sürüjimiz we zyýanly programma üpjünçiligi bolmaz.Gurmagy dowam etdirmek üçin, dmg faýlyny ýazmak üçin sag basyň we çykmak çykanda açyk basyň, şonda gurnama başlar.
3. Gurluşy gutaranyňyzdan soň, Gizlinlik we Howpsuzlyk bölüminde sürüjä ygtyýar bermeli bolarsyňyz.Ilki bilen sazlamalary açyň.Ikinjiden, klawiatura gözegçiligine we elýeterliligine geçiň, “planşet sürüjisine” ygtyýar beriň, soň planşet gitmek gowy.


Iş wagty: Iýun-20-2022